Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Enehano
Solutions s.r.o., IČO: 05177472, so sídlom Václavské námestie 837/11, Praha 1, 110 00,
Spisová značka: C 258618 vedená na Mestskom súde v Prahe, (ďalej len ako
„Poskytovateľ“) sú spracované v súlade s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Zb.,
občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a upravujú
vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy
či viac čiastkových zmlúv alebo objednávok, ktorých predmetom je poskytnutie služieb či zhotovenie
diela zo strany Poskytovateľa, a to najmä týkajúcich sa poskytovania konzultačných služieb
v oblasti IT, predaja licencií, poskytovania SLA, alebo vytvárania pokročilých analýz a stratégií
(ďalej len ako „Zmluva“), uzatváraných medzi Poskytovateľom a inou právnickou či fyzickou
osobou (ďalej len „Zákazník“).

1.2. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľné

2. Práva a povinnosti Poskytovateľa

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení záväzkov zo Zmluvy postupovať so všetkou odbornou
starostlivosťou a dodržiavať všetky platné právne predpisy. V prípade ich porušenia vzniká
Zákazníkovi nárok na náhradu škody spôsobenú týmto porušením.

2.2. Poskytovateľ nie je povinný zhotovovať dielo, poskytovať služby alebo plniť iné povinnosti podľa
Zmluvy, ak je Zákazník v omeškaní so splnením povinností, ktoré pre neho zo Zmluvy
vyplývajú.

2.3. Poskytovateľ je povinný písomne ​​upozorniť Zákazníka na nevhodnosť pokynov a vecí daných
mu Zákazníkom na vykonanie diela či poskytovanie služby, a to okamžite po obdržaní týchto
nevhodných pokynov a vecí.

2.4. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je miestom plnenia sídlo Poskytovateľa. Časť diela môže byť
Poskytovateľom vykonávaná tiež prostredníctvom vzdialeného prístupu. Zákazník je
povinný v takom prípade zabezpečiť Poskytovateľovi vzdialený prístup k svojim zariadeniam, ktoré
súvisí s dielom, po celú dobu trvania Zmluvy.

2.5. Ak je Zákazník povinný uhradiť zálohovú faktúru, nie je Poskytovateľ povinný do jej
úplného uhradenia začať vykonávanie diela, poskytovať službu či inak plniť svoje záväzky zo
Zmluvy. O dobu, kedy je Zákazník v omeškaní s úhradou zálohovej faktúry, sa posúvajú
dohodnuté termíny dokončenia diela alebo jeho časti alebo vykonania služby dohodnutej vo
Zmluve.

2.6. Poskytovateľ je oprávnený pri plnení Zmluvy použiť spolupracujúce osoby (subdodávateľa).

2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré o Zákazníkovi
získa po dobu účinnosti uzavretej Zmluvy, a ktoré nie sú verejne prístupné. Táto povinnosť
pretrváva aj po zániku Zmluvy. Týmto nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa čl. 2. ods. 5.
Obchodných podmienok.

2.8. Poskytovateľ je oprávnený využiť skutočnosť, že Zákazník využíva služby poskytované
Poskytovateľom, pri svojej propagácii. Za týmto účelom môže Poskytovateľ najmä zverejniť
základné identifikačné údaje Zákazníka a jeho logo.

2.9. Poskytovateľ splní svoju povinnosť poskytnúť služby ich uskutočnením a prípadne
odovzdaním výsledkov svojej činnosti Zákazníkovi. Služby sa považujú za riadne poskytnuté na
základe akceptačného protokolu. Zákazníka. V prípade, že predmetom Zmluvy je zhotovenie
diela, sa dielo považuje za odovzdané Zákazníkovi v momente, keď Poskytovateľ umožní
Zákazníkovi použitie dokončeného diela.

2.10. Zákazník je povinný v lehote:
• 7 dní pre špecifikáciu, návrh architektúry a design,
• 14 dní pre Softwarový systém
• vykonať akceptačné testy softvérového systému a/alebo revíziu dokumentácie av tej istej lehote
odovzdať Poskytovateľovi zoznam nedostatkov. Nedostatkom sa rozumie nezhoda výstupu alebo
jeho časti s dohodnutým rozsahom diela.
Ak nedôjde k odovzdaniu zoznamu nedostatkov brániacich schváleniu výstupu v stanovenej lehote
od odovzdania tohto výstupu na schválenie, bude tento výstup považovaný za akceptovaný.
Dielo považuje za akceptované aj vtedy, ak je Zákazníkom používané na obchodné
účely, na ktoré bolo v súlade so Zmluvou vytvorené, v bežnej (živej) prevádzke
nepretržite po dobu desiatich (10) kalendárnych dní.

3. Práva a povinnosti Zákazníka

3.1. Zákazník je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu
plnenie záväzkov Poskytovateľa, najmä odovzdať všetky potrebné podklady, informácie a
materiály, o ktoré poskytovateľ požiada a ktoré sú opodstatnené na plnenie záväzkov
Poskytovateľa.

3.2. Ak je Zákazník v omeškaní s povinnosťou podľa čl. 3. ods. 1. Obchodných podmienok az tohto
dôvodu nemôže Poskytovateľ plniť svoje záväzky zo Zmluvy, nie je Poskytovateľ po dobu, než
Zákazník túto povinnosť splní, v omeškaní s plnením svojich záväzkov a prípadné dohodnuté
termíny sa o dobu omeškania Zákazníka predlžujú.

3.3. Zákazník je povinný riadne a včas uhradiť odmenu Poskytovateľa za zhotovenie diela alebo za
poskytovanie služieb.

3.4. Po dobu poskytovania služieb nebude Zákazník aktívne nabádať konzultantov Poskytovateľa,
ktorí poskytujú plnenie pre Zákazníka, na ukončenie ich existujúceho pracovného pomeru, či
iného zmluvného pomeru, s tým, že ich potom sama vyzývajúca zmluvná strana zamestná priamo,
či nepriamo. Za porušenie povinnosti uvedenej v tomto odseku je Zákazník povinný zaplatiť
Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000.000,- Kč (slovom: = jeden milión = korún českých).

4. Platobné podmienky, sankcie

4.1. Zákazník sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu dohodnutú v Zmluve. Príslušné
časti odmeny sú splatné vždy do 14 dní odo dňa vystavenia, resp. odoslanie faktúry a sú
riadne splatené pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa najneskôr
v posledný deň tejto lehoty, ak sa strany nedohodli inak.

4.2. Všetky faktúry sú Poskytovateľom zasielané v elektronickej podobe na e-mail Zákazníka
uvedený v Zmluve a dňom ich odoslania sa považujú za doručené.

4.3. Ak je odmena alebo jej časť stanovená cenou podľa rozpočtu, platí, že rozpočet nie je záväzný,
pokiaľ sa strany nedohodli inak. Poskytovateľ má právo takú cenu navýšiť o sumu,
ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne ním vynaložené a to aj bez oznámenia takého
navýšenie Zákazníkovi, najviac však o 5 %.

4.4. Všetky finančné čiastky v Zmluve uvedené nezahŕňajú DPH, pokiaľ nie je výslovne
stanovené inak. Zákazník berie na vedomie, že tieto sumy budú navýšené o daň z pridanej
hodnoty podľa zákona č.235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení platných predpisov,
prípadne podľa iných aktuálne platných právnych predpisov.

4.5. V prípade zmeny rozsahu diela či poskytovaných služieb bude odmena účtovaná podľa ponuky
Poskytovateľa akceptované Zákazníkom. Zmluvné strany sa dohodli na skutočnosti, že
minimálny účtovaný rozsah prác podľa tohto odseku je stanovený na 1 začatý človekoden
(8 hodín). Účtovanie vykonanej práce sa vykonáva za každý začatý človekoden.

4.6. V prípade, že sa Zákazník dostane do omeškania s plnením akéhokoľvek svojho peňažného
záväzku podľa Zmluvy, vznikne Poskytovateľovi právo na úhradu zmluvnej pokuty zo strany
Zákazníka vo výške 0,05 % denne z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
Dojednanou zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani obmedzené právo Poskytovateľa na náhradu
škody.

5. Trvanie, zmena a zánik Zmluvy

5.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

5.2. Zmluvu je možné meniť dohodou strán, a to vo forme písomných dodatkov. Písomná forma je
zachovaná aj pri právnom konaní prostredníctvom e-mailu.

5.3. V prípade, že predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služieb či zhotovovanie diela v
pravidelných opakujúcich sa intervaloch (mesačných či iných), sú obe zmluvné strany
oprávnené vo vzťahu k tejto časti diela či poskytovaným službám Zmluvu písomne ​​vypovedať
aj bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou dobou. Výpovedná doba začína bežať prvého
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola druhá
zmluvnej strane výpoveď doručená.

5.4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je Zákazník v omeškaní s úhradou faktúry
či jej časti v dĺžke presahujúcej 30 dní odo dňa jej splatnosti. Zákazník je oprávnený odstúpiť
od Zmluvy, ak je Poskytovateľ v omeškaní so zhotovením diela alebo jeho časti alebo poskytnutie
služby dlhšie ako 30 dní od dohodnutého termínu. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané
písomne ​​a doručené druhej strane. V prípade odstúpenia od Zmluvy zaniká Zmluva
okamihom, keď je písomné odstúpenie od Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.

5.5. Ak bude proti Zákazníkovi začaté konkurzné konanie, môže Poskytovateľ od Zmluvy
odstúpiť.

5.6. Po zániku Zmluvy platným odstúpením je Poskytovateľ povinný odovzdať Zákazníkovi
dokončenú časť diela a to najneskôr do 5 pracovných dní po tom, čo došlo k zániku Zmluvy.
Pokiaľ Zákazník túto časť diela ešte neuhradil, potom je Poskytovateľ povinný doručiť
Zákazníkovi najneskôr do 14 pracovných dní po zániku Zmluvy faktúru na dlžnú čiastku
a po jej uhradení odovzdať najneskôr do 5 pracovných dní dokončenú časť diela.

5.7. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy,
riešenie sporov medzi zmluvnými stranami, nárokov na zmluvné pokuty a iných nárokov, ktoré
podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

5.8. Zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ktorej súčasťou
je aj vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

6. Zodpovednosť za škodu

6.1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu vzniknutú druhej zmluvnej strane alebo tretím
osobám v súvislosti s plnením, nedodržaním alebo porušením povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok.

6.2. Zákazník nesie zodpovednosť za poškodenie, neodborné zásahy, chybné používanie či
nevhodnú manipuláciu s predmetom služieb, ktoré spôsobil Zákazník alebo jeho zamestnanci
alebo Zákazníkom poverenej osoby alebo osoby, ktorým Zákazník umožnil prístup k predmetu
služieb alebo súvisiacim zariadením. Zákazník je povinný uhradiť všetky náklady
uvedeným konaním vzniknuté a uhradiť Poskytovateľovi cenu za mimozmluvné činnosti.

6.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát
Zákazníka alebo prerušenie poskytovania služby, ak stratu, poškodenie dát alebo dočasné
prerušenie nezavinil, alebo pokiaľ dočasné prerušenie poskytovania služby urobil zo zákonných
dôvodov alebo z dôvodov uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

6.4. Poskytovateľ následky uvedené v predchádzajúcom odseku nezavinil, ak boli spôsobené
tretími osobami, napríklad hackermi alebo inými subjektmi (napr. elektrickými dodávateľmi
energie). Právo Zákazníka na náhradu škody voči týmto subjektom tým nie je dotknuté. Ďalej
sa má za to, že Poskytovateľ následky uvedené v predchádzajúcom odseku nezavinil, ak
vznikli z dôvodov vyššej moci, predovšetkým potom v dôsledku živelnej pohromy, štátnych prevratov
alebo z iných objektívnych príčin nezávislých na vôli Poskytovateľa a Poskytovateľom
nepredvídateľných.

6.5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zmeny (viac náklady, zmeny termínov, či iné dopady)
spôsobené SW tretích strán (chyby, zmeny, výpadky atp.). Také prípady sú posudzované
ako zmenové požiadavky s dopadom na termín a náklady na úkor Objednávateľa.

7. Práva duševného vlastníctva

7.1. Ak má výsledok činnosti Poskytovateľa povahu autorského diela alebo iného predmetu
chráneného autorskými právami (ďalej len „autorské dielo“), podlieha režimu príslušných
právnych predpisov upravujúcich práva duševného vlastníctva. Zákazník je v tomto prípade
oprávnený užívať predmet autorského diela Poskytovateľa iba v súlade s príslušnými
ustanoveniami právnych predpisov, Zmluvy a Obchodných podmienok. Zákazník je oprávnený
použiť autorské dielo iba na účel vyplývajúci zo Zmluvy. Na iné účely je oprávnený
ho použiť iba s predchádzajúcim súhlasom Poskytovateľa.

7.2. Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi nevýhradný
licenciu na použitie autorského diela, ktoré je súčasťou dodaného plnenia pre Zákazníka. Zákazník
nie je oprávnený poskytovať tieto práva duševného vlastníctva, ktoré mu boli udelené na
základe Zmluvy zo strany Poskytovateľa, akejkoľvek tretej osobe úplne alebo sčasti, a to
formou podlicencie alebo postúpenia licencie. Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak,
Poskytovateľ je oprávnený vykonávať právo, ktoré je predmetom udelenej licencie, ako aj
poskytovať licenciu tretej osobe.

7.3. Poskytovateľovi zostávajú zachované všetky práva z duševného vlastníctva k softvéru a iným
(vývojovým) produktom Poskytovateľa, pomocným programom (utility software) alebo ich
častiam a komponentom, jeho systémom, technikám, metodológii, nástrojom, rozhraniu,
procesom, technológii a know-how použitým alebo vytvoreným pri činnosti podľa Zmluvy (ďalej
len „duševné vlastníctvo Poskytovateľa“). Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ duševný
vlastníctvo Poskytovateľa používa pri svojej inej činnosti či činnosti pre tretie osoby. Ak sa stane
toto súčasťou plnenia dodaného podľa Zmluvy Zákazníkovi, je s nimi Zákazník oprávnený
nakladať, tým však nie sú žiadnym spôsobom dotknuté práva Poskytovateľa k akémukoľvek
ich ďalšiemu využitiu. Poskytovateľ udelí Zákazníkovi nevýhradnú a neprenosnú licenciu
na použitie duševného vlastníctva Poskytovateľa, ak by duševné vlastníctvo Poskytovateľa
malo byť súčasťou dodaného plnenia, na dobu, počas ktorej trvajú príslušné práva Poskytovateľa.

7.4. Zákazník sa zaväzuje odovzdať Poskytovateľovi len autorizované podklady, s ktorými je
oprávnený nakladať práve na tento účel. Zákazník sa zaväzuje nahradiť všetku škodu,
ktorá by prípadne vznikla z neoprávneného použitia dodaných podkladov.

7.5. Poskytovateľ je oprávnený používať logo Zákazníka v rámci svojej firemnej prezentácie po
odovzdanie diela. Zároveň môže použiť na marketingové účely popis realizovaného projektu po
schválenie Zákazníkom.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Všetka komunikácia medzi Poskytovateľom a Zákazníkom bude prebiehať písomnou formou,
pričom písomná forma je zachovaná aj pri právnom konaní prostredníctvom e-mailu.

8.2. Zákazník pri uzatvorení Zmluvy deklaruje, že koná v súvislosti s výkonom svojej
podnikateľskej činnosti a nie ako spotrebiteľ.

8.3. Ak je potrebné doručiť písomnosť druhej strane, potom musí byť zaslaná na adresu uvedenú vo
Zmluve (ak druhá strana neoznámila zmenu adresy) a je považovaná za doručenú dňom
prevzatie, príp. dňom márneho uplynutia lehoty na jej prevzatie.

8.4. Poskytovateľ vylučuje v zmysle ust. § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka prijatie návrhu na
uzavretie Zmluvy (ponuky) s dodatkom alebo odchýlkou, ktorá podstatne nemení podmienky
ponuky, s výnimkou vyplnenia údajov požadovaných poskytovateľom. S ohľadom na
skutočnosť, že Zákazník sa mal a mohol pred podpisom Zmluvy oboznámiť s Obchodnými
podmienkami a ich zneniu porozumel, dohodli sa zmluvné strany na vylúčení ust. § 1799
a ust. § 1800 Občianskeho zákonníka.

8.5. Poskytovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky jednostranne meniť, a to v celom
rozsahu. Akúkoľvek ich zmenu je povinný Poskytovateľ oznámiť na svojich internetových
stránkach a informovať Zákazníka e-mailom najneskôr 30 dní pred účinnosťou zmeny. V
prípade, že Zákazník nesúhlasí s novým znením Obchodných podmienok, ktoré pre
Zákazníka predstavujú zhoršenie jeho postavenia, je oprávnený vypovedať Zmluvu, a to bez
sankcie as výpovednou lehotou 30 dní odo dňa doručenia výpovede Poskytovateľovi. Túto
skutočnosť je povinný oznámiť Poskytovateľovi písomne ​​do 20 dní od dátumu uverejnenia nových
Obchodných podmienok na internetových stránkach Poskytovateľa. Ak Zákazník v tejto
lehote neoznámi Poskytovateľovi výpoveď Zmluvy, má sa za to, že návrh nového znenia
Obchodných podmienok prijal. Aktuálne znenie Obchodných podmienok je k dispozícii na
webových stránkach Poskytovateľa.

8.6. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok či Zmluvy uznané za neplatné,
nezákonným alebo nevynútiteľným, nebude tým dotknutá platnosť, zákonnosť a vynútiteľnosť
ostatných ustanovení Obchodných podmienok či Zmluvy. V prípade rozporu medzi Zmluvou
a týmito Obchodnými podmienkami majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

8.7. Zmluva sa riadi týmito Obchodnými podmienkami a právnymi predpismi SR.

8.8. Táto Zmluva a akékoľvek spory, ktoré z nej vyplynú alebo vzniknú v súvislosti s ňou, sa
budú riadiť právom Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi, a to podľa sídla
Poskytovateľa.

8.9. Zákazník podpisom Zmluvy udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov za účelom nevyhnutnej komunikácie medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, a to na dobu
neurčitú. Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne takéto osobné údaje, bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Zákazníka, ďalšej tretej osobe za iným účelom, než nevyhnutným nutným
pre bezchybné plnenie predmetu Zmluvy. Subjekt údajov má právo byť na základe svojej žiadosti
kedykoľvek bez zbytočného odkladu informovaný o osobných údajoch o ňom spracovávaných.
Ak subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore
s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú
spracovávané osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, potom môže
najmä požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sa Poskytovateľ zdržal takéhoto konania a
odstránil takto vzniknutý stav, a pokiaľ tejto výzve nevyhovie, môže sa dotknutá osoba obrátiť
svojim podnetom priamo na správny úrad v oblasti ochrany osobných údajov.

8.10. Zákazník sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o zmene svojich identifikačných údajov,
najmä o zmene názvu, mena, sídla či korešpondenčných údajov, e-mailovej adresy či
telefónneho čísla, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď zmeny nastali.